Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5ppmmuXm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Adecco Vietnam

www. adecco.com.vn
Work in HR? Promote Your Headhunt Profie 

  • hZWZl5ppmmuXm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ym2hpap5wsbA.

Company Menu

Adecco Vietnam Headhunters

Why Adecco Vietnam?

Whether you're looking for your first job or your next one, it helps to have the right connections.

  • Let a global industry leader like Adecco represent your profile
  • Together, success is ours
  • We are here to help
  • We always make sure you are in a good hand
  • You can count on us
  • No worry, we never charge our candidates...See more 

Inside review about Adecco Vietnam

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
  • HR INTERN - 1562843135
    Pros: - Môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện và giúp đỡ - Công việc của intern không chỉ là bàn giấy mà còn có cơ hôi tiếp xúc vfa phát triển ở lĩnh vực HR. - Văn phòng hiện đại, pantry sạch sẽ tiện nghi. - Có chi phí thực tập phù hợp
hZWZl5ppmmuXm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...